Waivers

English Waiver

BLBCA Waiver Summer

BLBCA Waiver Winter 

Renonciation Français

BLBCA Renonciation L’Ete

BLBCA Renonciation L’Hiver

日本語放棄

BLBCA 日本語放棄 夏期

BLBCA 日本語放棄  冬期 

Deutsch Verzicht

BLBCA Verzicht Sommer

BLBCA Verzicht Winter